Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης: Δικαιολογητικά – Διαδικασία – Παράβολα

Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης: Δικαιολογητικά – Διαδικασία – Παράβολα

Γενικές Πληροφορίες:
Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να συναντήσει τριών ειδών διπλώματα οδήγησης. Το πολύ παλιό έντυπο (βιβλιαράκι Πράσινο-σιέλ), το πιο πρόσφατο έντυπο (ροζ τρίπτυχο) και το νέο Πανευρωπαϊκού τύπου έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Τα δύο πρώτα ισχύουν μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού εκτός και αν συντρέχουν άλλοι ενδιάμεσοι λόγοι (π.χ. υγείας ή επαγγελματικής χρήσης του διπλώματος) ανανέωσής τους.

Για τις διαδικασίες ανανέωσης διπλώματος οδήγησης θα εξυπηρετηθείτε:
1. Στην αρμόδια Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας.
2. Σε ΚΕΠ

Τα παράβολα που απαιτούνται είναι:
1. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)
2. e-παράβολο για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 65)
3. e-παράβολο των 50€ για την ανανέωση του διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 23)

Τα δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης ( Για Έλληνες υπηκόους)
1. Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου. Αν δεν υπάρχει, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βγάλει 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας να εξεταστεί από συμβεβλημένους ιατρούς της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στον ιατρό που διενεργεί την εξέταση, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. Οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη, φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος.
2. 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά, έγχρωμες, διαστάσεων 4x6 (οι δύο από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό).
3. Φωτοτυπία ισχύοντος διπλώματος οδήγησης ή το δίπλωμα οδήγησης εφόσον έχει λήξει.
4. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
5. Αίτηση Ανανέωσης Διπλώματος Οδήγησης.
6. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας), εφόσον απαιτείται.

>> Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά


Πόσο διαρκεί η διαδικασία:
1. Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια, η διαδικασία διαρκεί περίπου 30 εργάσιμες ημέρες.
2. Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, η διαδικασία καθυστερεί λίγο περισσότερο και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το ανανεωμένο δίπλωμα οδήγησης.

Εξουσιοδότηση προς τρίτους:
Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον, θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση, επίσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

>> Κατεβάστε εδώ την εξουσιοδότηση

Παρατηρήσεις:
Όπως και με το Ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης, έτσι και με το νέο μπορείτε να οδηγήσετε σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2033. Σας συμβουλεύουμε όμως να αλλάξετε το παλιό σας δίπλωμα με νέου τύπου ειδικά αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να ενοικιάσετε αυτοκίνητο, διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.
Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως, ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για την χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα την περίπτωση.
Με την παραλαβή του νέου διπλώματος οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλιό δίπλωμα.
Το Β επαγγελματικό δίπλωμα έχει καταργηθεί και δεν ανανεώνεται. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου διπλώματος, ηλικίας 65 ετών και άνω.

Εάν δεν είστε Έλληνας υπήκοος θα χρειαστείτε επιπλέον:
1. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπηκόους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
2. Επίσης, απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Ένα από τα παραπάνω έγγραφα, θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
Εναλλακτικά να έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.
Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
Να είναι κάτοχος ελληνικού διπλώματος οδήγησης. Για ξένα διπλώματα θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της χώρας σας.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητα, που ισχύουν για κάθε κατηγορία διπλώματος οδήγησης.
Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλο δίπλωμα οδήγησης, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτό κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
Πρόοδος εκτύπωσης νέου διπλώματος

Για να δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτύπωση του νέου σας διπλώματος.
>> Πατήστε εδώ

Πιστοποιημένοι Ιατροί για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής

Για να δείτε τις καταστάσεις των συμβεβλημένων ιατρών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
>> Πατήστε εδώ

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.