210 24 44 744

Προοίμιο

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα.

Ι. Το σύνολο της πλοήγησης στην ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες υπό Τμήμα Ι, (i) όρους χρήσης και (ii) την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ.

ΙΙ. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων από τον Χρήστη, τον αυτόματο υπολογισμό των προσφορών και την κατάταξη αυτών, ώστε να επιλέξει ο Χρήστης την ασφάλιση που προτιμά, παρέχεται και η, υπό Τμήμα ΙΙ, (iii) ενημέρωση από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή το ΠΔ 190/2006 και η λοιπή κείμενη νομοθεσία.

ΙΙΙ. Κατά την πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα www.directplus.gr βρίσκονται διαθέσιμα για την πληροφόρηση του, σε διαθέσιμα ευδιάκριτα links στο footer της ιστοσελίδας, τα (α) & (ε) έγγραφα της επιχείρησης. Επίσης με την αποδοχή της προσφοράς και την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Χρήστης προσχωρεί και στην ασφαλιστική σύμβαση. Από τότε εφαρμόζονται παράλληλα με τα τρία (3) ανωτέρω κείμενα (i), (ii) και (iii), οι ανακοινώσεις και οι όροι της ασφαλιστικής επιχείρησης που επιλέξατε, που περιλαμβάνουν τα εξής έγγραφα τα οποία παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρία:

α. Προσυμβατικές Ανακοινώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης.

β. Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και όσων άλλων ασφαλιστικών καλύψεων έχετε επιλέξει.

γ. Δείγμα δήλωσης εναντίωσης και δήλωσης υπαναχώρησης.

δ. Ασφαλιστήριο (“πρώτη σελίδα”).

ε. Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τα κείμενα αυτά αποτυπώνουν την συμφωνία των μερών για την εκάστοτε διαφορετική χρονικά στιγμή (δηλαδή πλοήγηση στην ιστοσελίδα, λήψη προσφοράς και σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ Ι

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

1. H “GLOBAL NET ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (στο εξής ‘GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ’) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800499853 /Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην οδό Αμαρυσίας Αρτέμιδος αριθμός 7. Έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 338316 ως εταιρία πρακτόρευσης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.  Δείτε εδώ το έντυπο ενημέρωσης για τα επαγγελματικά στοιχεία μας και τα δικαιώματα του ασφαλισμένου, σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ν. 4583/2018 και την πράξη 86/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, θεωρείται πως έχετε ενημερωθεί σχετικά και πως έχετε διαβάσει το εν λόγω έντυπο.

2. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο directplus.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες αναφορικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους αλλά και την παροχή υπηρεσιών on line ασφάλισης τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του  directplus.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του directplus.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

3. Ο δικτυακός τόπος directplus.gr χρησιμοποιείται με την μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας directplus.gr οφείλουν να :

 • αποδέχονται και συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό
 • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα
 • επανορθώσουν για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ή σε τρίτα πρόσωπα λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας directplus.gr από αυτούς

4. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο directplus.gr. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας directplus.gr, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

5. Ο δικτυακός τόπος directplus.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά την διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών του χρήστη. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

6. Οι σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο directplus.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δεν έχει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφάλειας των δικτυακών αυτών τόπων ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

7. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου directplus.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας directplus.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του δικτυακού τόπου directplus.gr και να μεταβάλει τη φύση ή και το περιεχόμενο του για λόγους συντηρήσεως, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

8. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου directplus.gr δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ.

9. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας “Όροι Χρήσης” είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το δικτυακό τόπο directplus.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενό της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

10. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (στο εξής ‘directplus.gr ’) οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

11. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας directplus.gr, η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της directplus.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.

12. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.

13. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η directplus.gr  η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

14.  Η υπηρεσία directplus.gr  δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

15. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς στη GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας directplus.gr.

16. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της directplus.gr   σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί πρόταση για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Β. Προϊόντα Κλάδου Ασφάλισης

Ι. Διαδικασία και όροι προμήθειας

1. Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων με τη GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας directplus.gr.

2. H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.

3. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. του παρόντος κεφαλαίου Β.

4. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δύναται να επιμελείται την είσπραξη και εισπράττει τα ασφάλιστρα των Χρηστών σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 και την ΠΕΕ 86/5.4.2016. Η πλήρης καταβολή του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από τον Χρήστη στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ασφαλιστική επιχείρηση και προς την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ για το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω της Υπηρεσίας  directplus.gr  και του τελικού αντιτίμου/ ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που είναι υψηλότερο ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα την διαφορά άλλως να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης του, ως αναφέρεται υπό Β. Ι. 3 ανωτέρω και υπό Β ΙΙ αμέσως κατωτέρω. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω τέτοιου είδους διαφοράς η  GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με χρήση από τη GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ όμοιου μέσου πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη για την πληρωμή του ασφαλίστρου που επιστρέφεται ολικά ή μερικά. Μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση.

5. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο φερεγγυότητας του Χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησης/ πρότασής του στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και οποτεδήποτε από την υποβολή της αίτησης/ πρότασης έως και την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητήσει από τον Χρήστη τις απαιτούμενες κατά την κρίση της πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο Χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στη GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης/ πρότασης ασφάλισης ή καταγγελία/ ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά περίπτωση.

ΙΙ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης

A. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε  περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ του σχετικού  έγγραφου εντύπου εναντίωσης που επισυνάπτεται εις το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης με την συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού  έγγραφου εντύπου εναντίωσης που επισυνάπτεται εις το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση που η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν:

i) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4364/2016.

ii) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.

Β. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του αρ. 4θ’ παρ. 6 Ν. 2251/1994 το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην  GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια είναι μεταγενέστερη.

1. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ στην Διεύθυνση Αμαρυσίας Αρτέμιδος 7,  15124 Μαρούσι, υπ’ όψιν τμήματος ασφαλίσεων, από το οποίο στην συνέχεια προωθούνται στην ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν για τις δικές της ενέργειες. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ. Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίας που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης,  να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ.

2. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

ΙΙΙ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ διαθέτει σύστημα διαχείρισης παραπόνων (αιτιάσεων), σύμφωνα με την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως Παράπονο -Αιτίαση νοείται, κατά τα άρθρα 2 των με αριθμό 88 και 89/5.4.2016 Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η έγγραφη εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ή από πρόσωπο που σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται από την Ασφαλιστική Επιχείρηση. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται , οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@directplus.gr

με φαξ στο 2106109241

ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αμαρυσίας Αρτέμιδος 7,  15124 Μαρούσι

Για την υποβολή αιτίασης-παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • αριθμός συμβολαίου ή αριθμός κυκλοφορίας οχήματος σε περίπτωση απώλειας του συμβολαίου
 • σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, θα σας στείλουμε γραπτή επιβεβαίωση.

Η αιτίασή σας θα εξετασθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων το οποίο θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Σε περίπτωση που η αιτίασή σας αφορά την παροχή υπηρεσιών συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης, η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ θα διαβιβάζει το παράπονο/αιτίασή σας στην αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία χωρίς καθυστέρηση. Η διαχείριση αιτιάσεων από ασφαλιστική επιχείρηση υπόκειται στις διατάξεις της με αριθμό 88/5.4.2016 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας, θα λάβετε απάντησή με το μέσο που θα μας υποδείξετε στην αιτίασή σας (ταχυδρομικά, email, ή fax) είτε από εμάς ή και απευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση. Αντιστοίχως τα ανωτέρω ισχύουν για την ανταπόκριση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση αιτιάσεων που απευθύνονται σ’ αυτήν, οπότε και το ανωτέρω διάστημα ξεκινάει από την ημερομηνία παραλαβής της αιτίασης από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση, που δε λάβετε απάντησή μας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα σας σταλεί έγγραφη ενημέρωση για το λόγο της καθυστέρησης, αναφέροντας ταυτόχρονα και το χρόνο που υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας, καθώς και για το πότε θα λάβετε την οριστική μας απάντηση. Τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που υποβάλλονται συντονίζει και παρακολουθεί η σε Κυριακή Αλεξανδροπούλου, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

e mail: alexandropoulouk@directplus.gr

τηλ.: 2102444774

Η διαχείριση του παραπόνου σας γίνεται σύμφωνα με τις Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 88/5.4.2016 και 89/5.4.2016.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν περιορίζει τα δικαιώματα σας για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτής αιτίασης-παραπόνου, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, δεν διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας στις ακόλουθες αρχές:

1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα

Τηλ.: 1520

Fax: 210 38 29 640 – 210 33 02 708 – 210 38 43 549

Email: info@efpolis.gr

2. Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

Fax.: 210 6460414

Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι 1 έτος από τη στιγμή που κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά. H αναφορά σας αυτή δε διακόπτει, ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που θα λάβετε, έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στην παρακάτω διεύθυνση:

Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα

Τηλ: 210 3205223

Fax: 210 3205438

Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Δυνάμει των ευρωπαϊκών κανόνων για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (Οδηγία 2013/11/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013) προς τους οποίους η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας έγινε με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους πιστοποιημένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr) ,β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr), γ) ADR POINT ΙΚΕ – Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, δ) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr.

Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ως πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ή/ και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ασφαλιστικής επιχείρησης.

ΙV. Πολιτική Απορρήτου – Προσωπικά δεδομένα

Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά, εφόσον αυτή η πληροφορία προσδιορίζει ή μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά σας (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»).

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως τέτοια,  μεταξύ άλλων, νοείται η συλλογή, καταχώρηση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο προκειμένου να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1258737703000 και με Α.Φ.Μ. 800499853 που εδρεύει στην Αμαρυσίας Αρτέμιδος 7,  15124, Μαρούσι Αττικής, τηλ 2106100990, υπό την ιδιότητα της Υπευθύνου Επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που περιέρχονται στην κατοχή της όταν χρησιμοποιείται την υπηρεσία directplus.gr

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας  στη Διεύθυνση Αμαρυσίας Αρτέμιδος 7,  15124 Μαρούσι ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@globalnet.gr .

1.Τι είδους προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της υπηρεσίας directplus.gr, καθώς και των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω ασφαλισμένους προς τον σκοπό συνάψεως σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης μέσω της υπηρεσίας directplus.gr με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από την επί τω τέλει σύναψη αυτής. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.λ.π.) τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασής σας, πληροφορίες αναγκαίες ανάλογα με το ασφαλιστικό προϊόν που θα επιλέξετε να αγοράσετε (π.χ. για την ασφάλιση οχήματος πληροφορίες όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο αριθμός της άδειας του, η μάρκα κ.λ.π.), χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, προτιμήσεις καταναλωτικών αγαθών, κλπ. και ενδεχομένως και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας, οικογενειακό ιστορικό κλπ. Τα δεδομένα αυτά η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ συλλέγει από αυτήν την ιστοσελίδα, από την αίτηση ασφάλισης του Χρήστη, από τις δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, από τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή από οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των Χρηστών με την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ.

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου που έχει αναλάβει η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιριών αλλά και τυχόν άλλες, με τη συγκατάθεσή σας, προωθητικές ενέργειες που αυτή τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον.

3. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους

Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται, στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν στον Χρήστη/ υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης της επιλογής του. Η περαιτέρω τήρηση, επεξεργασία, ή/και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη εντός ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις συνεργαζόμενες με την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ασφαλιστικές εταιρίες που προμηθεύουν το προϊόν διέπεται από τους αντίστοιχους όρους και την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιριών αυτών και τις διατάξεις των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ  που ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατ’ εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, αντασφαλιστές, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.

4. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, που κοινοποιούνται στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ προς τον σκοπό της συνάψεως συμβάσεως ασφάλισης με ασφαλιστική εταιρεία με τη διαμεσολάβηση της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ διατηρούνται για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε εκατέρωθεν αξίωσης, εκτός κι αν διάταξη νόμου επιβάλλει πρόσθετο χρονικό διάστημα διατήρησης.

5. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ για το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται, για τον σκοπό της επεξεργασίας αυτής, τους αποδέκτες τους καθώς και για τον χρόνο διατήρησής τους.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα, εάν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά δεδομένα σας να υποβάλετε αίτηση προς την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ για τη διόρθωσή τους.

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση της επεξεργασίας.

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα προσωπικά δεδομένα που της έχετε παράσχει ή να ζητήσετε από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ να τα διαβιβάσει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, χωρίς η ανάκληση της συγκατάθεσής σας να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορούν να ασκηθούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globalnet.gr

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε έγγραφη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 11523, τηλεφωνικό κέντρο +302106475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr.

6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό στους servers που αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα που ανωτέρω περιγράφονται, εφαρμόζονται σήμερα και επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα κάτωθι μέτρα ασφαλείας

 • Τελευταίας τεχνολογίας UTM firewall WatchGuard με IPS, Web Filtering, ANtiVirus.
 • High Availability infrastructure με Hyper V Cluster στα συστήματα μας
 • Password Policy and other security policies μέσα από Group Policy in Active Directory
 • File server with special permissions per user
 • Monitoring Tools on Network Traffic

Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ συμμορφώνεται και με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των συνεργαζόμενων με αυτή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώσει ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globalnet.gr.

7. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ και τις συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ με έγγραφη δήλωση του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globalnet.gr.

8. O Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ.

9. Η GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα προσωπικά δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

VI. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Οι σχέσεις μεταξύ GLOBAL NET ΙΝSURANCE EXPERTS ΕΠΕ και Χρηστών διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου ή δυνάμει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπου τυχόν υπερισχύει.

Δείτε ακόμη

Ότι θέλετε να μάθετε για την ασφάλιση και την οδήγηση του οχήματός σας είναι εδώ. Όλοι εδώ στη direct insurance θεωρούμε ότι η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας και να σας ενημερώσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 210 24 44 774

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι